مجتمع فرهنگی ورزشی هرمزان
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهر تهران خیابان هرمزان می باشد
- مساحت زیر بنای کل پروژه 17500 متر مربع و کاربری آن ورزشی و فرهنگی است.