مجتمع تجاری- اداری غدیر اصفهان
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع  در سپاهان شهر اصفهان می باشد.
- مساحت زمین پروژه 6590 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 42627 مترمربع می باشد.
- کاربری کل ساختمان تجاری - اداری  و در 7 طبقه است.