مجتمج تجاری نسترن
تاریخ اتمام: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه در تهران تقاطع خیابان هرمزان و پیروزان واقع شده است.
- زیربنای کل آن 3364 متر مربع و کاربری آن تجاری می باشد.
- ساخت این پروژه در سال 1395 به پایان رسیده است.