صنعت و انرژی


موضوع فعالیت:
سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع نیروگاهی و پروژه‌های تولید برق در حوزه‌های خورشیدی، بادی و CHP
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی
سرمایه کذاری و مشارکت در حوزه فولاد و صنایع وابسته 
سرمایه کذاری و مشارکت در حوزه صنایع شیمیایی
اهداف:
توسعه سرمایه گذاری در طرح‌های جذاب اقتصادی مبتنی بر دانش و فن آوری
اشتغال‌زایی هر چه بیشتر در حوزه‌های صنعت و انرژی 
رفع وابستگی صنایع داخلی به کشورهای صنعتی تا حد امکان
سرمایه گذاری هرچه بیشتر در حوزه انرژی‌های پاک (در راستای حفاظت از محیط زیست و کم کردن میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی)
بالابردن میزان صادرات فرآورده‌های نفتی در راستای جلوگیری از فروش نفت خام و در نتیجه ارز آوری بیشتر به کشور