گسترش عمران ملل

نام شرکت: گسترش عمران ملل
مدیر عامل: حسین جوادی
شماره ثبت: 509550
تاریخ تأسیس: 1396/2/25

 موضوع فعالیت:
- انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی، فروش و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
- ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه ها و شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود
- اخذ نمایندگی از مؤسسات و شرکت های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
- ایجاد، واگذاری و یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور
- خرید و فروش کلیه دارایی ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی
- استفاده از تسهیلات مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
- شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی
- انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشند

زمینه فعالیت:
فروش و بهره برداری از کلیه پروژه های ساخته شده و یا در دست احداث مجموعه ملل