گسترش انرژی ملل
نام شرکت: گسترش انرژی ملل
مدیرعامل: بهروز صیامی
شماره ثبت:517099
تاریخ تأسیس:1396/07/25


موضوع فعالیت:

- سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های مرتبط با حوزه انرژی نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابسته پس از اخذ مجوزهای لازم
- اجرای کلیه عملیات تأسیساتی، ساختمانی، مهندسی، پشتیبانی، نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و اداره پروژه های حوزه، انرژی نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور
- خرید و فروش انواع دارایی ها، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، دانش فنی، تکنولوژی، خرید اوراق بهادار، اموال منقول و غیر منقول و سایر فعالیتهای مجاز به منظور تحصیل سود
- ایجاد و ارائه خدمات مشاور فنی و مهندسی و پیمانکاری و دانش فنی در خصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر
- ایجاد و مشارکت در تأسیس شرکتهای جدید زیرمجموعه و نظارت، پشتیبانی شرکتهای جدیدالتأسیس در رابطه با موارد فوق در داخل و خارج کشور
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی
- تولید، ذخیره سازی، بسته بندی، توزیع، انتقال و فروش فراورده های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع خاص و اخذ نمایندگی موارد اعلام شده و مشارکت در داخل و خارج کشور
- واردات، صادرات، سوآپ مواد اولیه، افزودنی ها، کاتالیستها و سایر فراورده های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتبط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکتهای مشابه داخلی و خارجی
- مشارکت و خرید سهام شرکتهای مرتبط با حوزه انرژی، نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابسته