موتوژن
نام شرکت: موتوژن
تاریخ تأسیس:
1352
موضوع فعالیت: تولید انواع الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز با کاربردهای صنعتی و خانگی
برخی از افتخارات و دستاوردهای شرکت:
- کارفرمای نمونه 
- منتخب صنعت پاک 
- واحد صادرکننده نمونه
- واحد نمونه صنعتی
- واحد نمونه کیفی