عمران و مسکن سازان ایران
نام شرکت: شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام 
مدیر عامل : صالح نقی پور
شماره ثبت: 139626
تاریخ تاسیس : 1377/02/08
خلاصه موضوع فعالیتها : 
- مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم
- تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- مدیریت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
- صدور خدمات فنی و مهندسی در رشته های شهر سازی ، معماری و ساخت و ساز مسکن و ساختمان ،
- انجام امور بازرگانی داخلی بخش مسکن و ساختمان- انجام امور بازرگانی خارجی ( صادرات و واردات )
- مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد