شرکت بیمه تعاون


نام شرکت: بیمه تعاون
شماره ثبت: 433049
تاریخ تاسیس: 1391/10/06

موضوع فعالیت:
. انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران
. تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا. ایران
. قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط 
. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ظوابط مصوب شورای عالی بیمه