روغن طلایی نیشابور
نام شرکت: روغن طلایی نیشابور
شماره ثبت: 17
تاریخ تأسیس: 1382/06/16

موضوع فعالیت:
- تولید روغن خام خوراکی و مایع و کنجاله از کلیه دانه های روغنی
- فعالیت در زمینه کشت و زرع دانه های روغنی
- احداث تأسیسات و خرید و فروش ماشین آلات و انجام عملیات تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات بر روی تمامی فراورده های تولید شده