خورشید درخشان هشتم توس
نام شرکت: خورشید درخشان هشتم توس
مدیر عامل: محمدرضا سعیدی درخش
شماره ثبت: 52273
تاریخ تأسیس: 1393/06/05
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
- ساخت مجموعه های ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی وانجام کلیه اقدامات وارائه کلیه خدمات اجرای و پیمانکاری پروژه ها شامل: طرح،  محاسبه،  نظارت،  نقشه برداری، مشاوره و اجرای اعم از مسکونی وغیر مسکونی 
- برنامه ریزی،  هماهنگی در جهت تجهیز و تامین منابع مالی از طریق سهامداران،  بانکها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی و غیره در راستای وظایف و اهداف شرکت 
- هر نوع عملیات تجاری اعم از خرید و فروش مصالح و صادرات و واردات در چار چوب قانون تجارت و در راستای فعالیت شرکت اعم از تولید یا تامین مصالح ساختمانی،  ماشین الات و سایر ابزار و تجهیزات مورد نیاز د: مشارکت در سایر پروژه ها و یا شرکتها در جهت تحقیق اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد 
زمینه فعالیت شرکت:
سرمایه گذاری در حوزه ساختمانی