تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل
نام شرکت: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل
شماره ثبت: 502395
تاریخ تأسیس: 1395/09/22

زمینه فعالیت:
- انجام هرگونه فعالیت خدماتی و تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک