ارزیاب سرمایه توس
نام شرکت: ارزیاب سرمایه توس
شماره ثبت: 447472
تاریخ تأسیس: 1392/10/01
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های مختلف، انجام مطالعات امکان سنجی، ارزیابی وضعیت و اعتبارسنجی شرکتها و سازمان های مختلف، تهیه گزارش های توجیهی برای طرح ها و پروژه ها ، نظارت بر طرح ها و انجام کلیه خدمات مشاوره ای مجاز برای طرح ها، پروژه ها و شرکت های مختلف اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ایجاد، واگذاری و یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور و انجام کلیه امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در راستای انجام موضوع فعالیت شرکت باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
زمینه فعالیت شرکت:
تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری، ارزیابی و تعیین مسئولیت هریک از طرحها، گزینش یا انتخاب طرحهای مطلوب، طبقه بندی و انتخاب بهترین طرح و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج آن