میزان سرمایه و ترکیب سهامداران

میزان سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 3000 میلیارد ریال می باشد.